A tartalom frissítés alatt :-)

Házirend

Gallex Bt. fenntartó, képv.: dr. Papp Gyöngyvér szakmai vezető
telephely: 1112 Budapest, Kápolna út 56.
tel.: 30-6398668, email: gyongyom@miniovoda.hu

Házirendünk feladata, hogy – összhangban a minióvoda szakmai programjával - segítse a szülőket a minióvodai életben való eligazodásban, tájékozódásban, a helyi szokások megértésében, megtanulásában.


1. A HÁZIREND CÉLJA

A házirend a különböző szabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény működésének belső szabályzója. A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák a minióvoda és miniovi törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósulását, valamint a gyerekek közösségi életének megszervezését.

2. AZ ELLÁTOTT GYERMEKEK KÖRE

A minióvoda és miniovi a családban élő 1-5 éves korú gyermekeket fogad be a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján. Az első pontban meghatározott életkornál idősebb gyermek napközbeni ellátásban egyedi elbírálás alapján részesülhet.
A gyermek felvételét a szülő www.miniovoda.hu honlapon történő bejelentkezés útján kérheti. A minióvoda/ovi és a szülő megállapodást köt az ellátás kezdetéről és várható időtartamáról, valamint megszüntetésének módjáról.

3. A HÁZIREND HATÁLYA

A házirend kiterjed a minióvodába járó gyermekre, a minióvodával jogviszonyba álló minden személyre és az intézmény közalkalmazottaira az intézménybe látogató személyekre. E szabályzat kiterjed a helyi pedagógiai program megvalósulását szolgáló minióvoda területén, és az azokon kívül megtartandó programokra, tevékenységekre.

4. ADATVÉDELEM

Az minióvoda vezetője a köznevelési törvény 41. §-a szerint továbbíthatja az illetékes szerveknek a gyermekek, illetve a felnőttek adatait. Az minióvoda dolgozói nem adhatják ki a szülőknek más gyermek és felnőtt adatait.

5. FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

A szülők minden hónapban kötelesek szerződésükben rögzítettek szerint teljesíteni fizetési kötelezettségüket.

6. A NEVELÉSI ÉV RENDJE

A minióvodában szeptember 1-től június közepéig tart a nevelési év. Erre az időtartamra vonatkozik az óvodakötelezettség a törvényi előírásoknak megfelelő életkorban. Minióvodánk az óvodakötelezettség teljesítésére jogosult szervezet.
Minióvodánk munkanapokon 8-17 óráig tart nyitva. 17.00-17.30 között ügyeletet biztosítunk. A minióvoda épülete 17.30-kor zár.
Nevelés nélküli munkanapokat évente 5 alkalommal engedélyez a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (5) bekezdése, erről előzetesen – szeptemberben, az éves naptárban – tájékoztatjuk a szülőket, illetve az adott időpont előtt és egyéb váratlan helyzetekben legalább 1 héttel előtte jelezzük.

7. SZÜNETEK

Az minióvoda nyári zárásának idejéről a fenntartó az adott év február 15. napjáig tájékoztatja a szülőket. Ekkor folynak a karbantartási és takarítási munkálatok. A nyári zárás után a gyermekek orvosi igazolással jöhetnek óvodába! A téli és egyéb ünnepnapok, szünetek időpontja igazodik az országos iskolai/óvodai szünidők rendjéhez. Az időpontokat a minióvoda faliújságán megtekinthetik a szülők. A zárások ideje alatt ügyeletet biztosítani nem tudunk.

8. A GYERMEKEK MINIÓVODÁBA ÉRKEZÉSE ÉS TÁVOZÁSA

Érkezés: Az érkezés reggel 8 – 9 óráig folyamatos. A gyermeket a minióvodába érkezésekor a szülő vagy hozzátartozó vetkőzteti le, minden esetben személyesen adja át az óvodapedagógusnak, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, a pedagógus nem tud a gyermek megérkezéséről, így felelősséget sem vállalhat érte. A szülők a zavartalan működés érdekében a gyermekek átadást követően haladéktalanul távoznak.
Távozás: A gyerekeket pihenés előtt, illetve pihenés után 15 órától lehet elvinni. Kérjük, hogy a pihenés alatt a gyerekeket ne zavarják! Rendkívüli esetben, egyeztessenek a minióvoda vezetőjével. Távozáskor a gyerekeknek minden esetben el kell köszönni a pedagógusától. A gyermek addig nem távozhat a csoportból, míg a minióvodai dolgozó nem észlelte a gyermek távozási szándékát. A gyermeket csak a gondviselő szülő, ill. 14 év feletti családtag viheti el a minióvodából. Ha más személy viszi el, a szülő írásos nyilatkozatot ad, melyben felelősséget vállal. A megbízott személy köteles személyazonosságát igazolni. Kérjük a szülőket, hogy írásban nyilatkozzanak, hogy ki viheti el a gyermeket a minióvodából. Válófélben lévő vagy különélő szülők esetében akkor tagadhatjuk meg valamelyik szülőnek a gyermek elvitelét, ha arról érvényes bírósági vagy gyámhatósági végzés szól. Akadályoztatás esetén kérjük az minióvodát értesíteni. A szülőknek a nyitvatartási időn belül gondoskodniuk kell gyermekük hazaviteléről, akadályoztatásuk esetén értesíteniük kell a minióvodát. Attól a pillanattól kezdve, hogy a szülő megérkezik, ő felel a gyermeke felügyeletéért.
A dadus a csoportszobából átadja a szülőknek a gyermeket, akik az öltözőben készítik fel a gyermekeket a távozásra. Az öltözőben egyszerre három szülő tartózkodhat. Kb. 15 perc a maximális idő. amit a szülők eltölthetnek távozás előtt. A dadusok illetve óvonénik engedélye nélkül kérjük a szülők a mosdó, konyha stb. használatától tartózkodjon. Kérjük, az óvónők ez irányú kéréseinek, jelzéseinek figyelembe vételét, betartását. Ünnepek, családi rendezvények alkalmával az óvodapedagógus a gyermekért addig felel, amíg a szervezett rendezvényen a foglalkozást vezeti. A gyermek átvételét követően a szülő felel gyermeke testi épségéért és biztonságáért, felelős a házirendben foglaltak betartásáért

9.A GYERMEKEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A gyermekek jogai (Nkt. 46§ (3)
• Az ellátási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák.
• Minióvoda napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás).
• Biztonsága érdekében a minióvodában tartózkodása ideje alatt végig pedagógus felügyelete alatt áll. • A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is.
• A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti.
• Képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön az ellátás folyamán.
• Nevelése és oktatása az intézmény szakmai/pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. • Biztosítani kell a foglalkozásokon/kezdeményezéseken való részvételét.
• Cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát a minióvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, a minióvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Ellenkező esetben jeleznünk kell a gyermekjóléti szolgálatnak.
• Az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási, fejlesztőeszközök), berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használja, arra vigyáznia kell.
• Életkorának és fejlettségének megfelelően napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában.

A gyermekek kötelessége Tiszteljék pedagógusukat, dajkájukat és a minióvoda többi dolgozóját. Ennek feltétele, hogy a szülők is együttműködjenek a tiszteletadás képességének kialakításában. Betartsák a csoportban és a minióvoda egészében kialakított szokásokat, szabályokat, melyek a közösségi nevelés és a biztonságérzet kialakulásának elengedhetetlen feltételei.

10.A GYERMEK ÁLTAL BEVITT JÁTÉKOKRA, ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Minden olyan tárgy behozható, ami a gyermeket megnyugtatja, a családot idézi fel a gyermek számára. A gyermekek a pedagógus engedélyével hozhatnak be a csoportba játékokat. A gyermekek otthonról csak olyan játékszereket hozhatnak a minióvodába, amely saját és mások testi épségét nem veszélyezteti A gyermekek nem hozhatnak be olyan játékot az óvodába, amely félelmet, undort keltő, vagy oly mértékben elvonja a csoport figyelmét a minióvodai játéktevékenységtől, hogy az veszélyeztetné az egészséges személyiségfejlődést. A csoport pedagógusai – a gyermekek és a csoport érdekeit szem előtt tartva – korlátozhatják, feltételhez köthetik, illetve megtilthatják a minióvodai élet gyakorlásához nem szükséges tárgyak bevitelét. A pedagógus saját hatáskörben dönthet erről. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartja be a szülő és a gyermek, a bekövetkezett kárért a minióvoda nem felel [Nkt. 25. § (3) bek.]. Nem szabad a minióvodában ékszert viselni – kivéve a fülbevalót –, mert ez balesetveszély forrását hordozhatja magában. A minióvodai dolgozó a veszélyesnek tartott játékot elveszi és délután, csak a szülőnek adja át.

11. SZÜLETÉSNAPOK

Kérjük, a gyermekek minióvodai születésnapjának időpontját az óvodapedagógusokkal előre egyeztessék. A papírtányérról és eldobható evőeszközről a szülőket kérjük, hogy gondoskodjanak. A gyermekek születésnapjára behozott tortáról, vásárolt süteményről, gyümölcsről készült számlát kérjük bemutatni, hogy ismerjük a vásárolt termék származási helyét, szavatossági idejét.

12. A GYERMEK RUHÁZATA A MINIÓVODÁBAN

A gyermeknek biztosítani kell csoportszobai, illetve udvari váltóruhát, cipőt (fontos az egészségügyi és kényelmi szempontok betartása). Fontos, hogy kényelmes, könnyű, praktikus ruhát hordjon; ezzel kapcsolatos javaslatainkról a szülői értekezleteken, e-mailben tájékoztatjuk a szülőket. A ruházatot és lábbelit jellel kérjük ellátni, és a kijelölt helyen elhelyezni, mert ez a gyermek minióvodai életét könnyíti meg; Papucsot és mamuszt a balesetek elkerülése érdekében nem szabad hordani. A gyermeket tisztán, ápoltan kell a minióvodába járatni. Ha ez nem valósul meg, az veszélyezteti a gyermek egészséges fejlődését. Erre felhívjuk a szülő figyelmét, s ha nem történik változás, abban az esetben a gyermekjóléti szolgálatnak kell jeleznünk.
A minióvodai levegőztetés megkönnyítése érdekében kérjük, hogy télen egy téli kabát és vastag nadrágot, valamint sálat, sapkát, kesztyűt tartson a szülő állandóan a minióvodában. Nyáron , ősszel és tavasszal esőruhát, könnyű sapkát/napvédő sapkát, illetve gumicsizmát biztosítsanak állandó minióvodában tartásra.

13. A GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOK

A minióvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, náthás, köhögő, gyógyszert, láz- és köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele a gyermek kielégítő, mielőbbi gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében tilos. Ilyen esetben a pedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Kérdéses esetben a minióvoda gyermekorvosának a véleménye, diagnózisa is kérhető. Ha a minióvoda orvosa a gyermeket betegség, vagy annak gyanúja esetén hazaküldi, a szülő azt tudomásul véve csak orvosi igazolással hozhatja gyermekét a minióvodába. Amennyiben a szülő többszöri felszólításra sem viszi orvoshoz betegség esetén gyermekét, az a gyermek veszélyeztetését jelenti, ezért köteles a vezető a gyermekjóléti szolgálatot értesíteni. A pedagógusoknak nem szabad otthonról behozott gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán. Kivétel ez alól az allergia, bizonyos krónikus betegségek, amikor az azonnali gyógyszerezés elengedhetetlen (pl. krupp, asztma…), A pedagógus teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén, hogy a gyermeket haladéktalanul ellássa. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén gondoskodni kell az orvosi ellátásról (mentő, orvos kihívása, a gyermek elszállítása orvoshoz), és a szülőt értesíteni kell. Minden, a minióvodában történt sérülésről feljegyzést készít a minióvoda. Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén a pedagógus megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetben a gyermek kizárólag orvosi igazolással jöhet újból minióvodába, a pedagógus felelősséggel tartozik ennek betartásával kapcsolatban. A szülő köteles minden esetben a hiányzás okát ismertetni telefonon vagy e-mailben. Fertőző betegség (bárányhimlő, kötőhártya-gyulladás, tetvesség…) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A minióvoda ilyen esetben azonnal tájékoztatást ad a szülőknek és azonnal megkezdi a fertőtlenítést. A többi gyermek védelme érdekében az minióvoda beteg gyermeket nem vehet át. Betegség után kizárólag orvosi igazolással jöhet a gyermek minióvodába. Amíg a szülő az igazolást át nem adta a pedagógusnak, addig a gyermek a közösségbe nem vehető be. Az igazoláson fel kell tüntetni a hiányzás időtartamát is. A szülő köteles bejelenteni az pedagógusnak azokat a gyermek egészségi állapotával kapcsolatos információkat, amelyek adott esetben beavatkozást igényelhetnek (pl. epilepszia, asztma, krupp, allergia, vérzékenység, cukorbetegség…). Az ehhez szükséges gyógyszereket és a tennivalókkal kapcsolatos leírást köteles biztosítani a gyermek részére a teljes minióvodai ellátás időtartamában. A minióvodának át kell adni három olyan személy telefonszámát a szerződésben feltűntetett helyen, aki az adott esetben a leghamarabb a helyszínre érkezik a gyermekért.

14. A GYERMEK MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A három évnél idősebb gyermekeknek napi négy óra időtartamban kell részt vennie a minióvodai életben. Ebben az esetben a hiányzás után orvosi igazolás szükséges. Egyéb esetben írásbeli felmentést kell kérni szakmai vezetőtől a minióvoda látogatása alól, amennyiben a hiányzás meghaladja az 5 napot. Betegség esetén minden esetben orvosi igazolással jöhet újra minióvodába a gyermek. Az orvosi igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát [Nkt. 51. § (1) bek.].
Igazoltnak tekintjük a gyermek hiányzását, ha:
• a szülő előzetesen bejelentette, hogy gyermekét nem hozza minióvodába
• a gyermek beteg volt, és az e szabályzatban meghatározottak szerint igazolja
• a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni • hosszabb távollét esetén (pl. külföldi vagy vidéki tartózkodás) a szülő írásban kérelmezi a szakmai vezetőtől a gyermek minióvodai jogviszonyának fenntartását, a hiányzás jóváhagyását. Erre az szakmai vezető írásban (emailben ) válaszol.

Ha a gyermek távolmaradását a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan. Ha az óvodaköteles gyermek a minióvodai nevelésben 7 napnál többet mulaszt igazolatlanul, a szakmai vezető a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt köteles értesíteni.

15. GYERMEKEK FEJLŐDÉSÉNEK NYOMON KÖVETÉSE

A minióvoda saját pedagógiai programmal rendelkezik. Projekt rendszerben működünk, melybe intézményünk összes gyermeke részt vesz. A fejlesztési programot külsős fejlesztő pedagógusokkal végezzük, mely fejlesztések keretében a gyermekek érdeklődéséhez megfelelően igazodva önköltséges alapon kínálunk lehetőséget különfoglalkozásokra nevelési időkereten belül.
A három évet betöltött szobatiszta gyermekekről az egyéni fejlődést nyomon követő naplót vezetünk. A szülő kötelessége, hogy figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, s ehhez megadjon minden tőle elvárható segítséget , a fejlesztő program részvételét biztosítsa gyermeke és a fejlesztő pedagógus számára.

A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása
A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló felvételi adatlap megjelölésű nyomtatvány kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában. A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

16. ÓVÓ-VÉDŐ INTÉZKEDÉSEK INTÉZMÉNYÜNKBEN

A balesetveszélyt magában hordozó eszközök használatára vonatkozó szokások, szabályok leírása

Belső tér:
• Az épületben kulturált közlekedésre neveljük a gyermekeket. Ezt kérjük a szülőktől is.
• A gyermek a csoportszobát csak a pedagógus engedélyével hagyhatja el, még abban az esetben is, ha a szülő vagy hozzátartozó megérkezett a gyermekért.
• A csoportszobákban a zavartalan, nyugodt, balesetmentes játék feltételeinek megteremtése érdekében az asztalok között nem szabad futkározni, kergetőzni.
• A tevékenységekhez szükséges eszközöket a gyermekeknek rendeltetésszerűen kell használni. Különösen fontos a vizuális eszközökkel kapcsolatos szokások betartása (pl. olló, ceruzák, ragasztó…) A gyermekek átvételekor kérjük a szülőket tartsák tiszteletben, hogy a pedagógus több gyermekre felügyel , így esetleges beszélgetés esetén a pedagógus figyelmét elvonhatják, a többi gyermekről, ami balesetveszélyes helyzetek kialakulását idézheti elő.

17. A JUTALMAZÁS ÉS A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK ELVEI, FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSA

A minióvoda életét, a foglalkozásokat oly módon szervezzük meg, hogy a szakmai követelményekben megfogalmazott színvonalon eleget tudjunk tenni a gyermekek nevelésével, ellátásával és gondozásával összefüggő feladatainknak.

A gyermekek értékelése:
• a gyermekek optimális személyiségfejlődésének érdekében feladatunknak tekintjük a folyamatos megerősítést, a pozitívumok kiemelését, a, kiemelt-megtisztelő feladatadás
• tárgyi jutalomban nem részesítjük a gyermekeket;
• kerüljük a büntetést, de a szélsőséges viselkedést nem engedjük meg a csoportban, amennyiben az a többi gyermek biztonságérzetét vagy testi épségét veszélyezteti;
• többszöri határátlépés alkalmával más játéktevékenységet ajánlunk fel, vagy egy időre kivonjuk a gyermeket a játékból;
• ha a viselkedés olyannyira szélsőséges, hogy a többi gyermeket veszélyezteti, abban az esetben a csoporton kívül nyugtatjuk meg a gyermeket,
• a fegyelmező intézkedés mindig a gyermek viselkedésének közösségellenességére irányul, a pillanatnyilag adott magatartást ítéljük el és nem a gyermeket.

18. KAPCSOLATTARTÁS, EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI A SZÜLŐKKEL, NEVELŐKKEL

A szülőknek lehetőségük van rá – és igényeljük is –, hogy a minióvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek. Szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel a szakmai vezetőt, aki a pedagógussal közösen próbálja megoldani a konkrét helyzetet. A legtöbb információ elektronikus úton jut el , valamint az öltözőben található hirdető táblára igyekszünk a fontosabb tudnivalókat kifüggeszteni. A minióvoda vezetője és kollégái e-mailen naponta elérhetők. A minióvodának saját internetes levelezési listája van, melyet a szülők nyugodtan használhatnak.

Az együttműködésre alkalmas fórumok:
• elektronikus levelezőrendszer,
• szülői értekezletek, fórumok,
• közös rendezvények,
• egyéni beszélgetések, fogadóórák (vezetői, pedagógusi)
• a pedagógussal való rövid, esetenkénti megbeszélések.

Kérjük, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre a pedagógust a gyermekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a megadott fórumokon kérjenek.

19. KÖZÖS NEVELÉSI ELVEINK, AZOK KIALAKÍTÁSA

Arra törekszünk, hogy bizalmi kapcsolat alakuljon ki a család és a minióvoda között. Ehhez az első lépés, hogy segítse a szülő gyermeke beilleszkedését. Tiszteletre, szeretetre, toleranciára, egymás megbecsülésére törekvő nevelési elveink csak pozitív példán keresztül valósulhatnak meg. Szeretnénk, ha a felmerülő problémák megoldásában a szülők is ezeket az elveket vallanák. .Kerüljék a negatív, indulatos gesztusokat, megjegyzéseket – különösen a gyermekek jelenlétében. Mutassunk mindannyian példát, hogy később a gyermekek is képesek legyenek toleráns, szeretetteljes, alkalmazkodó képes magatartást tanúsítani. A nevelési problémákat egymás között beszéljék meg, a pedagógussal, vezető, dolgozókkal, a megfelelő fórumon, soha ne a gyermek előtt.

20. EGYÉB AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGÁT GARANTÁLÓ SZABÁLYOK

Tisztaság, biztonság:
• az épületbe lépés után a minióvodában mindenki csak váltó cipőben, cipővédőhuzattal - „tutyiban” vagy zokniban tartózkodhat;
• a minióvoda kiszolgáló helyiségeit csak az óvoda dolgozói használhatják;
• A gyerekek mosdóit, WC-t csak minióvodásaink használhatják.

Vendégek, idegenek:
Idegenek a minióvodában csak a vezető tudtával, engedélyével tartózkodhatnak:
• a minióvoda iránt érdeklődő szülők, az óvoda nyitva tartása alatt, megbeszélt időben ismerkedhetnek az intézménnyel, a megbeszélt kísérő igénybe vételével;
• a minióvodában gyakorlati képzésen részt vevő látogatók,
• a minióvodai dolgozóinak hozzátartozói.

Telefonhasználat:
• mobiltelefont mindenki csak az alvás időben , a gyermekek elaltatása után használhat, telefonhasználatkor a pedagógusok kötelesek helyettesítéséről gondoskodni;
• ellátási időben csak a minióvoda mobiltelefonja lehet bent, annak érdekében, hogy a kívülről kezdeményezett hívást legyen módja a pedagógusnak fogadni. Kérjük, a szülők se telefonáljanak a csoportszobákban!

21. A gyermek megismerésének eszközei, az ellátás minőségének biztosítása

A szülő vállalja, hogy együttműködik a gyermek megismerését szolgáló felvételi adatlap megjelölésű nyomtatvány kitöltésében és az időközben bekövetkezett változások regisztrálásában.

A szülő hozzájárul, hogy az ellátás során a gyermek fejlődésének dokumentálására, belső használatra gyermekéről fénykép- és videofelvételek készüljenek.

22. Egyéb rendelkezések

A Házirend súlyos megsértése az ellátást igénybevevő oldaláról a szolgáltatási jogviszony megszüntetésével, gondozói oldalról a munkavállalói jogviszony megszüntetésével, fejlesztői oldalon az együttműködési jogviszony megszüntetésével járhat.

A minióvodai/ovi megállapodás megkötésére feljogosított képviselője a szülővel a szerződéskötés napján az érvényben lévő házirendet ismerteti, az ellátási szerződés aláírása egyben jelenti a házirend megismerésére és elfogadására tett nyilatkozatot is .

A Házirend egy példányát a minióvoda/ovi faliújságján megtekintheti.

Budapest, 2016. január 4.